Het initiatief

Door het STAR initiatief heeft de verkeersveiligheid een nieuwe impuls gekregen. Het altijd registeren van alle soorten verkeersongevallen door betrokkenen staat hierbij centraal.

Visie Het maatschappelijk belang om de ongevallenregistratie op (korte) termijn te verbeteren is voor de verkeersveiligheid groot.
Focus Binnen STAR ligt de focus op de keten: ‘ongeval > registratie > analyse’ oftewel Politie, Verbond van Verzekeraars, VIA en de Stakeholders.
Ongeval melden Met MobielSchadeMelden.nl vullen betrokkenen bij een ongeval snel en eenvoudig de gegevens van het ongeval in.
Deal De Stakeholders stellen, binnen hun mogelijkheden, alles in het werk om betrokkenen elk ongeval altijd via MobielSchade-Melden.nl te laten registreren.
Ondertekening De SafetyDeal is door de Stakeholders bekrachtigd op het Nationaal VerkeersVeiligheid Congres (NVVC) van 24 april 2014.
Stakeholders De Stakeholders hebben op hun eigen wijze de mogelijkheid de gewenste registratie te bevorderen, te stimuleren en zelfs te sturen.
KenmerkenMeldingPlus De Politie registreert elk ongeval waarbij zij aanwezig is en stuurt de data direct naar RWS en Stichting Proces Verbaal. SPV stuurt de data anoniem naar VIA.
MobielSchadeMelden.nl Nu geschikt voor alle ongevallen en ook gericht op verkeers-veiligheid. De data gaat naar verzekeraar en anoniem naar VIA.
VIA Software VIA combineert de gegevens van politie en verzekeraars en zorgt ervoor dat de actuele STAR-database toegankelijk is in VIA Software.
Openbare data VIA ontwerpt en beheert de STAR-database. Op jaarbasis wordt de data pro deo overgedragen aan RWS voor de nationale database.
Nationale database RWS beheert en verrijkt de openbare database via KREVIN (Kwaliteitsverbetering REgistratie Verkeersongevallen in NL) met de STAR-database.
Privacy De privacy van persoons- en voertuiggegevens is geborgd, het anonimiseren geschiedt door de verstrekker vóór verzending naar de STAR-database.
Ongeval moment Bij de afhandeling van het verkeersongeval wijzen hulpverlenende organisaties zoals politie, weginspecteurs en ANWB op de mogelijkheid van MobielSchadeMelden.nl.
Stakeholders Stakeholders zijn het beste in staat via hun communicatie kanalen verkeersdeelnemers bewust te maken van de mogelijkheid en het belang van MobielSchadeMelden.nl.
Slogan Met de slogan “Aanrijding? Altijd MobielSchadeMelden.nl” kan elke doelgroep specifiek worden benaderd.
Beeldtaal De ontwikkelde beeldtaal voor MobielSchadeMelden.nl maakt een speelse en flexibele inzet voor verschillende doelgroepen mogelijk en aantrekkelijk.
Toolkit Persberichten, artikelen, beeldmerken, logo en animatiefilm zijn beschikbaar en kunnen Stakeholders naar eigen inzicht inzetten.
Free publicity Stakeholders zetten bestaande netwerken in om een zo groot mogelijk bereik te creëren waarlangs verkeersdeelnemers over MobielSchadeMelden.nl worden geïnformeerd.
Toedracht toekenning Een unieke vraagstelling en methodiek in MobielSchadeMelden.nl helpt de gebeurtenis voor de verzekering objectief vast te stellen.
Oorzaak ongeval Vragen gericht op verkeersveiligheid zijn geïntegreerd met verzekeringsvragen, toch is de vragenlijst kort gebleven.
Data verrijking Door digitale koppelingen in de Cloud wordt de vragenlijst zoveel mogelijk automatisch gevuld: makkelijk voor gebruiker met als resultaat betrouwbare informatie.
Detailinformatie Door de mogelijkheid foto’s op te nemen en het e-mailadres op te geven voor nader onderzoek, kan aanvullend detailinformatie worden verkregen.
Exacte locatie Een speciale service is ontwikkeld om de exacte locatie, tot op onderdelen van het kruispunt te bepalen zodat deze beschikbaar is voor analyses.
Manoeuvre diagram Aan de hand van eenvoudig te beantwoorden vragen wordt het manoeuvre diagram getekend: belangrijk voor goede analyses.
Hogere aantallen Door de invoering van KenmerkenMeldingPlus bij de politie is er sinds 2014 een consistente ongevallenregistratie.
Efficiënter werken Het gebruik van nieuwe ICT-technieken zorgt voor slimme koppelingen en een snelle uitwisseling van (anonieme) ongevallengegevens.
Actueel beeld Door VIA Software hebben wegbeheerders en politie nu een actueel ongevallenbeeld en kan snel op onveiligheid worden gereageerd en zo nodig bij gestuurd.
Samenwerking Door gezamenlijke inspanning en samenwerking tussen de relevante partners krijgt verkeersveiligheid opnieuw de aandacht die het verdient.
Draagvlak De PPS tussen de Initiatiefnemers met een bedrijfsmatige financiering en inzet en draagvlak van de Stakeholders biedt STAR een stabiele basis voor de toekomst.
Continuering De constructieve samenwerking die voortdurend is gericht op een efficiënte ongevallen registratie door inzet van nieuwe technieken biedt continuïteit.

Initiatiefnemers

STAR is een initiatief van de Nationale Politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau VIA.

Nationale Politie

Een gedegen registratie en bieden van de gewenste ondersteuning.

Verbond van Verzekeraars

Een zorgvuldige slachtofferhulp en efficiënte afhandeling van schade en letsel.

VIA

Verkeersveiligheid inzichtelijk maken via initiatieven en software toepassingen.